Support Home > מפתחים > מצב בטוח

מצב בטוח

מצב בטוח מסייע במניעת "משבר זהות" מול אתרים לפיתוח ולאחסון זמני.

באפשרותך גם למנוע את ההתרחשות של בעיות על ידי העברת אתר האחסון הזמני שלך למצב האחסון הזמני של Jetpack.

מהו "משבר זהות"?

בחיבור ראשון של האתר שלך המותאם לשימוש ב-Jetpack ל-WordPress.com, אנו מקצים מזהה בלוג ייחודי ואסימון המשויך לכתובת ה-URL של האתר – בדומה לשם משתמש ולסיסמה. אנו משתמשים במזהה הבלוג הזה למעקב אחר נתונים רבים, כולל הסטטיסטיקות של האתר שלך ומידע על המנויים שלך. כאשר כתובת ה-URL משתנה, המערכת נדרשת לעדכן את המזהה בעזרת כתובת URL חדשה זו ולוודא שהכול מחובר ומתפקד כראוי.

עם זאת, ייתכן שהמערכת תזהה לעתים את כתובת ה-URL החדשה כאתר חדש ותקצה בעקבות זאת מזהה בלוג חדש, למרות שהאתר לא השתנה. מה שיהיה עשוי להיראות כ"אובדן" של היסטוריית הסטטיסטיקה והמנויים לאתר. אנו מכנים זאת בשם "משבר זהות".

כיצד מצב בטוח מסייע?

מצב בטוח מסייע במניעת בעיות אלה לפני התרחשותן.

ישנם מספר מקרים שבהם כתובת ה-URL של האתר המותאם לשימוש ב-Jetpack עשויה להשתנות:

 • קנית שם דומיין חדש ועדכנת את האתר שלך לשימוש בדומיין זה.
 • שכפלת את האתר שלך מסביבת ייצור לסביבה לאחסון זמני.
 • אפשרת לשתי כתובות URL לבצע הפנייה לאותה התקנה של WordPress.
 • כל תרחיש אחר שבו כתובת ה-URL של האתר שלך עשויה הייתה להשתנות.

במרבית המקרים, אנו מצליחים לעדכן בבטחה את כתובת ה-URL בלי לגרום למשבר זהות. אך יחד עם זאת, ישנם מקרים מועטים שבהם איננו מצליחים לקבוע באופן אוטומטי אם עלינו לעדכן את כתובת ה-URL במטמוני הנתונים שלנו.

במקרים כאלה, Jetpack נוקט בכמה צעדים נוספים כדי לוודא שאיננו גורמים למשבר זהות:

 • לא נאפשר סנכרון של מידע נוסף מהאתר המותאם לשימוש ב-Jetpack למטמונים של WordPress.com.
 • נתחיל בהצגת ההודעה של 'מצב בטוח' ב-Jetpack.
 • נמשיך בהצגת הודעה זו עד לפתרון משבר הזהות האפשרי על ידי מנהל האתר שלך.

כיצד נראית ההודעה של 'מצב בטוח'?

כאשר ההודעה מוצגת לראשונה, היא נראית כך:

מסך של מצב בטוח מופעל
 • לחיצה על הטקסט "מצב בטוח" בתחתית ההודעה תסתיר את ההודעה ותשאיר את האתר שלך במצב בטוח.
 • לחיצה על הכפתור "להעביר את ההגדרות שלך" תציג הודעה המאשרת שההגדרות שלך הועברו בהצלחה.
 • לחיצה על הכפתור "ליצור חיבור חדש" תתחיל את תהליך החיבור ל-Jetpack.

מה המשמעות של כל כפתור?

בהתאם לצילום המסך המוצג לעיל, ישנן שלוש פעולות שבאפשרותך לנקוט. להלן הסברים לגבי השימוש של כל כפתור.

להישאר במצב בטוח

אם שכפלת את האתר שלך למטרות בדיקה, כדאי ללחוץ על הטקסט "מצב בטוח" בתחתית ההודעה.

פעולה זו תשאיר את האתר שלך במצב בטוח ותסתיר את ההודעה. חברות אחסון רבות מכנות סביבה זו כסביבה למטרות "אחסון זמני".

מסך של מצב בטוח מופעל

לאחר לחיצה על הטקסט"מצב בטוח", הכפתור "מצב בטוח ב-Jetpack" יופיע בסרגל הניהול.

לחיצה על כפתור זה תפתח שוב את תיבת הדו-שיח הראשונית של 'מצב בטוח' במקרה שתהיה דרישה לתקן את החיבור באמצעות אחת מהשיטות האחרות.

להעביר את ההגדרות שלך

יש ללחוץ על הכפתור "להעביר את ההגדרות שלך" אם כתובת ה-URL של האתר החדש מחליפה את כתובת ה-URL של האתר הקודם. התרחיש הנפוץ ביותר הוא העברת אתר מסביבת פיתוח לסביבת ייצור.

לדוגמה: מעבר מ-newsite.mydevelopments.com אל newsite.com.

לאחר לחיצה על כפתור זה, WordPress.com יעביר את כל הסטטיסטיקות והמנויים שלך מהאתר הישן לאתר החדש ולאחר מכן נעביר את האתר הישן למצב אחסון זמני.

הערה: לאחר לחיצה על הכפתור "להעביר את ההגדרות שלך", ההודעה של מצב בטוח אמורה להיעלם באופן מיידי באתר החדש שלך אך העברת הסטטיסטיקות והמנויים שלך עשויה להימשך מספר דקות.

ליצור חיבור חדש

יש ללחוץ על הכפתור "ליצור חיבור חדש" בעת יצירת אתר חדש ונפרד.

התרחיש הנפוץ ביותר לכך הוא יצירת עותק של אתר א' שישמש כנקודת המוצא עבור אתר ב'.

לאחר לחיצה על הכפתור "ליצור חיבור חדש", תנותב מחדש אל WordPress.com כדי לאשר את החיבור.

לאחר לחיצה על הכפתור "אישור", לאתר החדש שלך המותאם לשימוש ב-Jetpack יהיה חיבור נפרד וההודעה של מצב בטוח אמורה להיעלם.

 • תוכן עניינים